uploads/11 tu van moi truong/bao-cao-tac-dong-moi-truong-dtm.jpg
uploads/11 tu van moi truong/bao-cao-tac-dong-moi-truong-dtm.jpg

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 /

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat