uploads/05 xu ly nuoc cap/xu-ly-nuoc-mat/xlnm.png
uploads/05 xu ly nuoc cap/xu-ly-nuoc-mat/xlnm.png

Xử lý nước mặt

Chất lượng nguồn nước mặt ở nước ta đã và đang đối diện với sự suy thoái nghiêm trọng. Nước tại các sông, ngòi, kênh, rạch đặc biệt ở các đô thị và vùng công nghiệp bị suy thoái tới mức gần như biến chất và nguy hiểm đối với con người, sinh vật thủy sinh.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat