uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-giay/giai-phap-xu-ly-nuoc-thai-nganh-giay.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-giay/giai-phap-xu-ly-nuoc-thai-nganh-giay.jpg

Xử lý nước thải ngành giấy

So với nhiều ngành công nghiệp sản xuất khác, ngành giấy, bao gồm: giấy văn hóa, giấy bao bì, giấy đóng gói, giấy vàng mã…. có mức độ ô nhiễm cao, lượng xả thải lớn và ảnh hướng lớn tới con người và môi trường xung quanh nếu ô nhiễm từ nguồn nước thải không được xử lý. Ngoài ra, để xử lý được mức độ ô nhiễm cao trong nước thải giấy đáp ứng được nhu cầu xử lý hoặc tái sử dụng nước của doanh nghiệp là một bài toán đau đầu với nhiều chủ doanh nghiệp.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.8310961.746.939

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat